Mechaniczne czyszczenie
kanałów wentylacyjnych

  +48 662 032 607

Prawo

 

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel lub zarządca obiektu, w którym są eksploatowane wentylacje mechaniczne i klimatyzacje, jest odpowiedzialny za jakość i czystość powietrza zapewnianego przez te systemy. Zaleca się zatem przeprowadzanie okresowej kontroli stanu kanałów wentylacyjnych, potwierdzonej Protokołem inspekcji instalacji wentylacyjnych oraz w razie konieczności przeprowadzenia procesu czyszczenia instalacji potwierdzonego Protokołem wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych w obiekcie.

 

Wyciąg z prawa: 

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • Prawo budowlane z dn.  7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997 r. (Dz.U. 1997  nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (wersja skonsolidowana 2009-04-20),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 452) w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.